登录 | 注册 | 帮助与建议 | 发表作品 | 检测 | 词谱 | 以后自动登录

西原狼的个人空间



关闭


(建议尺寸1200x260像素)
体弱不禁风,发长见识短。好文文不通,喜字字不成。守拙卧白门,大梦共鬼神。   
华夏长歌 [四言]   文/西原狼    简体 繁体 手机版

huá  xià  cháng  gē

        

 
hùn   dùn  shì   jiè       wàn   lèi  hóng  huāng

                
qián  kūn  shàng  xià      tiān  xuán   dì  huáng

                
máng  máng  yǔ zhòu      rì   chū  dōng  fāng

                
zhōng  huá  kāi  tài       wǔ    dì   sān  huáng

                
chéng shàng   qǐ   xià       xià  yǔ  shāng  tāng

                
zhōng kāng  zhī   zǐ       kuǐ  lěi  míng  xiāng

                
xī  dōng   èr  zhōu        zhào  shǐ   jī   chāng

西                 
   yíng zhèng  yì  tǒng       zuò  duǎn qiáng  cháng

                
 liǎng  hàn  sān  guó       mǎ  luàn  bīng  huāng

                
xī   jìn  dōng   jìn          luò  yang  jiàn  kāng

西                 
wǔ   hú  luàn  huá       bāng  fèi   jiā  shāng

                
nán  cháo  běi  cháo       jiǔ  tǒng   wú  cháng

                
dà  xīng  cháng ān         dǐng shèng  suí  táng

                
wǔ  dài   shí  guó         jiàn   jí   dāo  máng

                
 song  liáo   xī   xià         jīng   qí  cháng qiāng

   西             
jīn  yuán míng qīng       tuò   tǔ    yù  jiāng

                
liè  qiáng  róu  lìn       bǎi  kǒng  qiān chuāng

                
bā   fěi   wú   dào      guó   huò  mín  yāng

                
yuán míng   yī   jù       yān   qǐ   huǒ  yáng

                
    lóng  sūn  lóng  zǐ          tòng  duàn  gān  cháng

                
xīn  hài   gé  mìng      bēi   gē   kǎi  kāng

                
yù  xuè  kàng  zhàn      tóng  chóu  wō  táng

                
rén   mín  zuò  zhǔ       wǔ  xīng   qí  yáng

                
shuì  shī  xǐng  mèi      niè   pán  fèng  huáng

                
fēng  bēi    jù   jié       mù   yǔ   jīng shuāng

               
  wǔ  qiān   qù  suì          duō  nàn  xīng  bāng

               

 

 yāng  yāng  huá  xià        wú  xiàn  fēng  guāng

               
tiān   gāo   dì   dà      shuǐ  kuò  shān  cāng

               
jǔ   mù   wǔ   yuè       fǔ  shǒu  sān   jiāng

               
běi   guó  shān   jiè      nán  jiāng  shuǐ xiāng

                
dōng  guān  cāng  hǎi       xī  lǎn   tiān  gāng

          西     
fēng  zhòu  liè   liè       yún   qǐ  yāng  yāng

               
dòng  ting   bì  làng       zhū   mù  jué  gāng

                
yuè  chū  guān  shān      cháo yǒng  qián  táng

               
dà   hé   bēn  yǒng      xì    liú  xiǎo  bāng

                
huì  wéi  běi  jiāng      zhēn  shuǐ  hé shuāng

               
gē   bì    shā   mò      dàng dàng  máng máng

               
liǎng shěng  sān  xiàn      yào  sài  guān  fáng

               
sī  chóu   zhī   lù       hé   xī   zǒu  láng

             西   
xī   nán   gǔ  dào       wǎng  lái  mǎ  bāng

西                
chūn chéng  qì xiàng       dōng nuǎn  xià  liáng

                
wǔ dāng  shào  lín       zhōng gǔ huáng huáng

               
shān chuān  àng  rán       huā   fán   mù  liáng

               
suì  hán  sān   yǒu       sì   pǐn  hǎi  táng

               
yè cháng  huàn  liǔ       zhī   jìn  yuē  yáng

                
yōng  róng  wèi   zǐ      wēi  ruí  hóng  qiáng

                
lín  mì    jù    jǐ      cǎo   mào  duō zhāng

               
dà   zhú  bàng  shuǐ     shì   wèi  yún  dāng

                
shuāng  qī   xiān  hè       qún   fēi   ōu  liáng

                
qǔ   yú    lú   cí        bǔ   shǔ  yào  kuáng

               
wú  gōng   bǎi  jiǎo       jié  huán  mǎ  huáng

                
xià  míng  zhī  liǎo       qiū  chàng hán  jiāng

                
fāng  yán   yǎ   yùn      běi   diào  nán qiāng

                
lǒng  shàng  rén  jiā      jiāng  nán  xiǎo  gāng

               
chéng  shì   tōng  qú       tián   jiān  tí   háng

                
bái   dī   duàn  qiáo     xiáo   hé   shí  gāng

                
zuǒ   jū   yòu  shè     chéng   lǐ   wéi  fāng

                
   yuǎn qīn  jìn  lín           chéng biān chēng xiāng

               
yǒu  shuǐ  yuē  chí       wú  shuǐ  yuē  huáng

               
wǎng   lái   chū  rù        jiǔ   liú  yíng  chāng

                
bā  fāng   sì  miàn      shuǐ  yīn  shān  yáng

               
shén  zhōu  fú   zhǐ       chì  xiàn  tiān  táng

              

 

 liáo  jiāng  dà   yù       gēn    xì   má  sāng

                
bā   jié   sì    shí       fā   dòng  shōu  cáng

               
gōu   qú    zé  yàn       wò   tǔ    féi  shāng

                
gān   lín    yù   lù        sì    jì    pèi  pāng

                
qiān  mò   zòng héng       jiā   hé  chéng  háng

               
liù   chù  xīng wàng      wǔ   gǔ  chén  cāng

               
chūn  bō  yī    lì      qiū  shōu wàn xiāng

               
jīng   liǔ   zhì yòng      yuán  jǔ  fāng  kuāng

                
diǎn   lì  zhòng  dòu      zhí   tú   pāo  yāng

                
yǐn  shuǐ guàn gài    zhuàng miáo hāo láng

               
tiě    lí   fān   dì       mù  xiān  yang cháng

               
huáng dì  qīn gēng     zǎi  xiàng miè huáng

               
mài   pí  wèi  fū      dào   yī  yuē  kāng

                
bái   hēi  xiāng  zá       niú  míng chēng máng

               
yǎng  zhū huàn  quǎn      mù    é  fàng  yáng

               
huàn   jī   sǎ   mǐ       yù   mǎ   zhí  jiāng

               
wū   qǐ   sì   zhù       lěi  zhuān chéng qiáng

                
chuāng líng   hú  zhǐ       shǔ   jù   hán  táng

               
bì  xuán  shān  shuǐ     àn    liè   zhì xiāng

               
xíng  jiè zhōu  chē     zuò  wò yǒu chuáng

               
sì   hé   ting  yuàn      zuì   yǎ   shū  fáng

               
mén  qián  hàn   dàn      zhái  hòu  xiū  huáng

               
sān   cān   yì   wèi      guǒ   fù   shū  liáng

                
ài   xián  tiān  yán       xǐ   tián  zhuó táng

               
nán   mǐ   běi  miàn     suān  cài   yóu  náng

               
hūn   xīng  yú   yā        sù   shū   qín  jiāng

               
tí   wèi shuǎng  kǒu      qí  xiāng  lài  chāng

               
zhī  duō  ròu  tián     guǒ  shí guā ráng

               
niú  yáng   bǐ   guì      luò    lǐ   yī  fáng

                
shuǐ  tún   yù   guì      fǎng  chuí zhuàng huáng

               
cù   wèi  nóng  yàn      gǔ    qì  qīng  xiāng

                
gǒu   qǐ  níng   xià      xuě   jiā   shí  fāng

               
yī   bù    fú   jǐn      chóu  duàn  shǔ xiāng

                
rǎn  zēng  wéi  sè     liǎn  yòng shǔ liáng

               
xié   bǎ   sī   xiù       bèi   ná   xiàn  háng

              线 
zāi  huā  zhòng shù       cǎi  kuàng  wā  huāng

               
zào  shī  zhǐ  yǎng      jiāng  jūn  liú  huáng

  湿             
cáng  liáng  zhù   jiǔ      qīng  tóng  zhì  fāng

               
pǐn míng  yǐn niàng     jīn  ōu   yù shāng

               
chá   hān   lù   yǔ        jiǔ   zuì  dù  kāng

               
rén   jié    dì  líng       xǔ   yù   wú  kuáng

               
shēng  zài   sū  háng       sǐ   zàng  běi  máng

               

 

 lǐ    yì   lián  chǐ             sì   wéi  kāi  zhāng

               
wàn  mín  wén  huà      bǎi   dài   shū  xiāng

               
gǔ   xī  bǐng  zhú      zǒng  guàn  yóu  xiáng

               
tōng  qíng  dá   lǐ        lěi   luò  táng  huáng

               
kāi   xīn   qǐ   zhì     kǒng  mèng  lǎo  zhuāng

               
guī xíng  jü   bù      wǔ cháng  sān gāng

                
huà   dì   wéi   láo      chéng  mén   lì  zhuāng

                
chóng  dūn  yǎng  hòu      yì   luàn   bì chāng

               
é   guān   bó   dài       fà   zān   ěr   dāng

               
shén  xián  qì  dìng      yǒu   fǎ    wú  chāng

               
ān  bù  dàng  chē     bù   jù   bù kuāng

               
wàn  fāng   yí   tài       bù    lǚ  qiāng qiāng

               
jiàn   wò  qiào  shì       shū  cáng  huán  láng

               
mén  xuán  ài   cǎo       dú   qù   zāi   ráng

               
jié  shēn   zì   ài       hún  shuǐ   bù  tāng

                
jiàn  tù  gù  quǎn      bǔ   láo  wú wáng

               
fù   yán   mǔ   cí      chén zhōng  jiàng liáng

                
fū    fù   rú   mò      xiōng   dì  yuān  yāng

               
qǔ   qī   cǎi    lǐ       jià   nǚ   péi  zhuāng

               
wú  qī   nán  guān       fū  wáng  nǚ  shuāng

               
tài  shān   tài  shuǐ     zhóu   lǐ   gū  zhāng

               
xī   xià   ér   nǚ       táng  shàng  yé niáng

               
tóng  yán   wú   jì       jūn    zǐ   bù  kuāng

                
fú   pín    jì   kùn       dé   měi   yú  táng

               
dāo   zhī   yī   rèn      jiàn  yǒu  shuāng máng

               
wǔ  rén   zuò   wǔ      bǎi   rén   wéi chuáng

                
zhàn  shì  kǎi  xuán      dān   shí   hú  jiāng

                
tú   sū  zēng  shòu       suì  xiǎo  xiān cháng

      寿          
tóu   táo  yǔ  wǒ      bào  lǐ  chóu cháng

               
shě shēng  qǔ  yì      nìng  sǐ   bù xiáng

               
huáng zhōng  dà    lǚ        yǔ    jiǎo gōng  shāng

               
  zhú  wěi wǎn      jīn  shí kēng qiāng

                
hàn   fù    jìn   zì       bǐ    yì  xié  háng

               
táng  shī  sòng  cí      bìng  pèi guāng máng

               
wú   mǎ   dān  qīng      lǐ    dù  wén  zhāng

                
cháng qīng   fù  shèng      yì   shào  shū  liáng

                
wén  cóng  yùn   qǐ      shū    yǐ  xiàn zhuāng

              线 
ěr   yǎ    shì chóng      bù   yí    jié qiāng

               
bǎi  gōng   jì   yì       gē   wǔ   pái  chāng

               
chàng  niàn  zuò  dǎ       diào   xié  gǔ   bāng

               
jīn  zhòng  cí   měi      qīng  huā   fà   láng

               
mù   dà    qì   guì       zǐ   tán  xiāng zhāng

              
chuan  liào  sōng  bǎi      chē   cái   qǔ   fāng

               
shòu  yuē   qí   lín      mǎ  chēng  sù  shuāng

                
dāo  míng  yǎn  yuè      jiàn  hào  qīng  gāng

                
qín   gǎi   tiě   yuè      sān   rèn  wéi  huáng

               
shí  chéng  yìn  xìn       yù   zuò   guī  zhāng

               
liù   qì   yǒu  míng     bàn   bì   yuē  huáng

               
shāo  shí wéi  tiě      bǎi  liàn chéng gāng

                
kāi   qú  huī  gǎo     zhù  bà  luò  hāng

               
hù  tōng  yǒu   wú       jìn  guǎn  huī shāng

               
qiān   lǐ   yùn   hé       jiāo  tōng  jīng háng

                
sì   dà    fā  míng      wǔ  zhōu  zhāo zhāng

               
tiān   xià   dú   bù        lái   yè   wàn  fāng

                

 

 hào  hào  huá  xià     chén  yào xīng guāng

            耀   
fēng   liú  rén   wù       chē   zài  dǒu  liáng

               
nǚ  wā  liàn  shí    qīng  tiān néng kuāng

                
shén  nóng  cháng cǎo       qù  bìng  liáo  shāng

               
yú  gōng   yí shān      gǎn  dòng  shàng cāng

                
jīng  wèi  tián   hǎi       fā    jiū  zhuó zhāng

               
dà   yǔ   zhì  shuǐ      dǎo   liú   shū  páng

               
cáo  chōng chēng xiàng      shí zhuǎn chuan  cāng

               
zhì    zǐ  rang   lí       běi   hǎi   wú  shuāng

               
wán  tong   jí   zhì       wén  zhèng  zá  gāng

               
niú  jiǎo   guà  shū      záo    bì  tōu  guāng

               
sūn  kāng yìng  xuě     chē  yìn  yíng náng

               
fù    lǐ  zhòng  ní      biàn   fǎ  shāng  yāng

                
sài   mǎ  tián  jì      dòu  zhì sūn  páng

                
sū  qín   cì  gǔ      sūn  jìng xuán liáng

                
sī   mǎ   rěn   rǔ       bān   gù   wú  kuāng

               
chéng  yīng zhōng  liè       lǐ   dài   táo  jiāng

                
zhuāng zhōu  qī    sǐ       gǔ   pén   gē  sāng

                
xuán  zàng  xī  xíng       xīn   yì   huì  máng

    西           
Jiàn  zhēn dōng  dù       huì    bō   fú   sāng

                
guī hàn   cài   yǎn      chū   sài  wáng qiáng

                
zhèng  hé   dǎo  làng       qī   xià   xī  yáng

              西 
jiāng shàng  zhí gōu     kǒng míng kōng huáng

                
shén chóu  miào  suàn      zǐ   fáng  zhōu láng

                
jiàn   ān   fēng  gǔ       jùn   jiàn  yǒu  áng

                
zhú  lín   qī  xián      yì   shì  wú  páng

               
gāo  shān   liú  shuǐ      wēi  wēi  shāng  shāng

                
  nán  dǎo qiáng    mù   lán mèng jiāng

                
táo  yuán  yì  shì     yǎn  huán liǎn táng

               
liáng  zhù  huà   dié      chī   nǚ   zuò cháng

               
biàn   hé   xiàn  yù       bó    lè    shí  xiāng

               
rěn   bù   néng  rěn       guó  shì  chuān  dāng

               穿 
jiāng dōng   zǐ  dì     shān   bá dǐng gāng

               
chǔ   gē    sì  miàn      yú    jī   jué  háng

                
yù  rang  tūn  tàn      qū  yuán  tóu jiāng

               
jīng  zhōng bào  guó       wǔ   mù   qū  láng

               
gōng  pú  bǎng yàng     zào  fú   yì fāng

               
tiě   rén  hū  hào      hàn  yuè zhèn gāng

               
cún   ruì   bì  bǎng       jì  guāng xiōng  táng

                
léi  fēng   shì    jì      zhōng  wài  liú  fāng

                
fèng  tiān chéng yùn     zhí  xíng  bù páng

               
nán   nǚ   lǎo   yòu       jìn  shì  tiān  huáng

               

 

wēi  wēi   huá   xià      gǔ    dào  rè  cháng

                
huán  qiú  liáng   rè       tiě   jiān   dān  dāng

               
xī  bīng   bà  zhàn       lǐ   shì   wǔ cháng

               
dà   guó  wài  jiāo      xiǎo   qiú pīng  pāng

               
yuán  zé   wǔ  xiàng      mù   lín  yǒu  bāng

                
wéi   hé   guó   jì       hǎi  shàng  hù  háng

               
dào   fǎ    zì   rán       hé   hé  héng  shāng

               
fèn   zhì    dà  tóng      rèn    ěr  biāo  kuáng

                
huá  xià  tiān juàn     fèng  wǔ  lóng xiáng

               
yì   hé   tóng  fēi       hǎo  fēng  zàn  xiāng

               
wǔ  shí    liù   zú       rè   xuè   yì  qiāng

               
tóng  gēn  tóng zhǒng       qì   yǔ  xuān  áng

               
yún   fān   zhí  guà      bǎi    gě  qiān  qiáng

                
jī    liú  jìng  dù       shén  guǐ   wú  qiāng

                
cháng zhēng  wàn  lǐ       xiǎn   zǔ   hé  huáng

               
yì  xīng  liǎng  dàn     jiàn  guàn  tiān chuāng

              
shén  zhōu  tàn  yuè      cháng  é    ní  shang

               
zhāo  fā    xī   zhì      yuǎn  lù    xiū cháng

               
gāo   xiá  píng  hú       shuǐ  róu   bà  gāng

                
xī   qì  dōng  shū       zuǒ  yòu   fú   jiāng

西               
sān  xiàn  diào  shuǐ     shèng  tiān quán  pāng

  线             
nán  yuán  běi    lǐ      wàn  mín  fēng liáng

                
líng   bā    ào  yùn       kūn   yù   jīn  xiāng

               
liù  shí  huá  dàn     tiān   dì  huī  huáng

                
jù   lóng  áng  shǒu     hóng   rì   kāi  yáng

               
dà  péng  zhǎn  chì      xīn   zì  cháng yáng

               
hóng  tú    luó xiōng      gāo   gē  yǐn  háng

               
chí  yíng  bǎo   tài      mín   fù   guó  qiáng

               
zhào  qián  sūn   lǐ      zhōu   wú  zhèng wáng

               
bǎi  xìng  yì  jiā     wàn  shòu  wú jiāng

            寿   

  

                        jūn   bù   jiàn

                           

pián  xiān   ruì  xuě       dà   zhào hóng  xiáng

              鸿 
tiān  rén  gòng   zuì      gē    qǐ  fēng  yáng

               
shuí yǒng  sì yán      xī  yuán cāng láng

          西     
liù   hé   wàn xiàng       shù   bù  néng xiáng

                
cháng  gē   yǒu   jìn      sòng  zàn  wèi  yāng

               
ài   wǒ  zhōng  huá      dì    lǎo  tiān huāng

                


本文发表于 2019-03-01 08:55 ,被阅读过 6249 次。    [举报] 自动注释
收到的礼物:
【赠送礼物】
赞(1387) 查看   收藏(210) 查看    


最近读者
发表评论
网名:
未登录网友 请先登录
内容:
呼朋唤友 (@好友)     【表情】
  (请勿发表千篇一律的评论。严禁发布涉政敏感内容,违者可能会被封号或删号。《用户条例》

诗词吾爱网推出超级会员
诗友评论 (434) [我要评论]

用户登录...
查询邮箱...

请输入您的网名:   


填写举报原因
请简要说明为何举报


  
移动作品...
将作品移到   

沪公网安备 31010102002004号